home-page
home-page

30 thema’s van de Burgerbegroting

1.         betere voetpaden

ideeën om de voetpaden te verbeteren door bv. verzakkingen weg te werken, herstelwerken uit te voeren, of voetgangersvriendelijkheid te onderzoeken

2.         verkeersremmende maatregelen

ideeën om het verkeer in je straat af te remmen door sensibilisering of kleine aanpassingen (bv. drempel, versmalling). Flitscamera’s plaatsen of verkeersregels wijzigen mag district Antwerpen niet.

3.         veilig naar school

ideeën om het verkeer naar een school veiliger te laten verlopen, door bv. de omgeving anders in te richten, te sensibiliseren of kleine aanpassingen (bv. drempel, versmalling)

4.         fietsvriendelijke straten

ideeën die het fietsen in de stad stimuleren, of ingrepen die fietsen aangenamer maken bv. publieke fietspompen, fietsenstallingen, verbeteren van bestaande fietspaden of asfalteren van een straat. Extra fietspaden of –straten aanleggen mag district Antwerpen niet.

5.         bewoners met talent

ideeën om bewoners te stimuleren om hun amateurtalent te tonen via kleine tentoonstellingen, performances, etc.

6.         kunst en cultuur op straten en pleinen

ideeën die tijdelijke kunst of cultuurbeleving in de publieke ruimte stimuleren: bv. kunstwerken, kleine tentoonstellingen, urban culture, initiatieven rond cultureel erfgoed, of een flashmob

7.         lokale themamarkten en –festivals

ideeën over lokale markten en kleinschalige festivals rond een bepaald thema. Onder andere sprekers, ruimte en eten en drinken kunnen gefinancierd worden.

8.         buurtconcerten en –feesten

ideeën over lokale optredens en kleinschalige feesten waarop de hele buurt welkom is. Onder andere artiesten en podiumvoorzieningen (geluid & belichting), feestruimte, en eten en drinken kunnen gefinancierd worden

9.         meer en betere sportterreinen      

ideeën om sportterreinen in openlucht aan te leggen of te verbeteren in de publieke ruimte, toegankelijk voor iedereen

10.       zet je buurt in beweging

ideeën om jong en oud in een buurt of wijk te doen bewegen, door bv evenementen, promotie of uitbouw naschoolse sport

11.       aanleidingen tot bewegen in de publieke ruimte

ideeën die mensen doen bewegen door ingrepen in de publieke ruimte, door toestellen of andere stimulansen te plaatsen, voor bv. fitness of urban sports

12.        aantrekkelijkere straten en pleinen

ideeën die een plein of straat aantrekkelijker maken met bv. zitplekken, drinkfonteinen, betere verlichting of wegdek, ev samen met extra groen

13.        kindvriendelijke straten en pleinen

ideeën om een straat, kruispunt of plein kindvriendelijker te maken, bv. met het oog op veiligheid of via speelaanleidingen, speelterreinen, speelwater of een permanent hinkelpad

14.        toegankelijke straten en pleinen

ideeën die straten, pleinen en routes toegankelijker maken zodat minder mobiele mensen of senioren er makkelijker kunnen wandelen, rijden (met rolstoel of kinderwagen bv.) of rusten. Bv. verlagen van een stoeprand, blindengeleiding, wegnemen van obstakels, markeringen, integraal toegankelijke routes, rustpunten…

15.        meer bomen

ideeën om meer bomen te planten in de publieke ruimte, in volle grond of in verharding, meestal door het district

16.        gemeenschapstuinen

ideeën om gemeenschapstuinen op te starten, uit te bouwen, bekend te maken of te vernieuwen. Mensen uit de buurt tuinieren hier samen.

17.        ontharden

ideeën om stenen of beton uit te breken in straten of op pleinen en deze vrijgekomen ruimte te vergroenen

18.        buurtgerichte klimaat- en milieuprojecten

ideeën om het leefmilieu in de wijk samen te verbeteren, of om het bewustzijn te vergroten rond de klimaatverstoring of het milieu (bv. bio-diversiteitsprojecten, sensibilisering,…)

19.        tuinstraten en experimenteel groen

ideeën om te experimenteren met groen in je straat of buurt. Bv. een tijdelijke groene herinrichting van publieke ruimte, of innovatieve vormen van groen (bv mosmuren, tiny forests, verticaal groen,…). Aanleggen en promoten van geveltuinen, groenslingers, bloembakken, of hangmanden.

20.        groen in straten en op pleinen

ideeën die meer of beter groen brengen in straten en op  pleinen. Bloemen, struiken, planten, in volle grond of in bakken, moeten het belangrijkste aspect zijn. Het kan gaan om speelgroen, eetbaar groen, pop-up parken, openstellen van privé-groen, etc.

21.        ontmoeting in het district

ideeën die bewoners actief samenbrengen binnen een buurt of rond een interesse

22.        plek om te studeren

ideeën die ruimte en materiaal voorzien voor kinderen en jongeren die samen huiswerk maken of studeren (geen bijles of hulp)

23.        iedereen hoort er bij

ideeën met of voor mensen in armoede, anderstalige nieuwkomers, kinderen en jongeren (ook zonder papieren), senioren, LGTBQ, mensen met een beperking,…

24.        verbindende projecten

ideeën die groepen samenbrengen over grenzen van bv. generaties, cultuur of beperking heen

25.        deel-, geef- en ruilinitiatieven

ideeën om voorwerpen en diensten te delen, weg te geven of te ruilen (bv. geefkast, ruilbib,…)

26.        betere communicatie

ideeën om de communicatie in je wijk of binnen je organisatie te verbeteren, door bv (wijk)krantjes of nieuwsbrieven te maken, een website te bouwen of een vorming toegankelijke communicatie te volgen

27.        meer inspraak

ideeën om de inspraak van bewoners te verhogen binnen het district, een buurt of wijk, een straat, een vereniging of organisatie. Bv. kinderen betrekken bij beleid sportclub, of met de buurt nadenken over inrichting van pleintje

28.        versterken van verenigingen

ideeën die verenigingen versterken (oa. jeugd, senioren, cultuur, sport, handelaars …). Dit kan gaan van coaching en vorming, tot teambuilding en materiële ondersteuning

29.        ondersteuning vrijwilligers

ideeën die vrijwilligers voor een organisatie zoeken, opleiden, begeleiden, bedanken en/of (materiële) ondersteuning bieden

30.        digitale innovatie

ideeën om digitale toepassingen te ontwikkelen of te stimuleren, of digitale data te verwerken, om ons district beter te maken binnen onze bevoegdheden (bv een app om eenzaamheid te voorkomen, of mekaar te helpen)